Giao Thừa Buồn

 

(download)

 

thơ Mạc Phương Đình
Thi Thảo diễn ngâm
trích từ CD - Những Dòng Kỷ Niệm