Bài Tình Ca Đôi Lứa

 

(download)

 

thơ Song Vinh
nhạc Nguyễn Văn Thơ
Kim Khánh trình bày