Tên: Hình-Tranh Số:
Ảnh - Tranh: Ngày Ðăng:
Cây biết sống khi cây còn có lá
Đời biết vui khi hết phận lạc loài
(Lá Theo Gió Về Đâu - Miên Du Đà Lạt)