Tên: Hình-Tranh Số:
Ảnh - Tranh: Ngày Ðăng:
Ví đời như giấc ngủ trưa
Cho nên nhân thế có thừa Miên Du
Miên Du Dalat