Nhắn Tin
(Xin dùng dạng Unicode hoạc VIQR khi đánh lời nhắn tin)
Nếu tin này đã đăng ở đâu, bạn có thể ghi thêm cái link của tin đó dưới đây, chẳng hạn:
http://honque.com/HQ034/TinhCaNTMien041604.htm