Ấu Thơ

 

(download)

 

nhạc Quách Vĩnh Thiện
Mỹ Dung trình bày