Thanh Xuân

 

(download)

 

nhạc Phan Ni Tấn
Nguyễn Hải trình bày