Xuân Có Hồng, Môi Có Hồng Em

 

(download)

 

thơ Nhược Thu
Bảo Nam trình bày