Xuân Viễn Xứ

 

(download)

 

thơ Lưu Hồng Phúc
Ngô Đình Long trình bày