Phạm Quốc Dủng (1975), mẹ Phạm Thị Ngọ (chị Phạm Thị Thìn), trước ở 50/55 Bến Hàm Tử, Phường 19 Quận 5